SIEM.NL Tf 015-2618000 email: info@siem.nl

Algemene leveringsvoorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
2. Toepasselijkheid
3. Overeenkomsten
4. Prijzen/aanbiedingen
5. Betaling
6. Bijdrage bezorgkosten
7. Retourzendingen
8. Omruilen
9. Levering
10. Eigendomsvoorbehoud
11. Elektronische communicatie & bewijs
12. Overmacht
13. Afkoelingsperiode
14. Garantie
15. Persoonsgegevens
16. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

1. Algemeen

Door bij Siem de Jong Funsports/Siem.nl een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden van Siem de Jong Funsports/Siem.nl bekend bent en akkoord gaat. Siem de Jong
Funsports/Siem.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt
die u niet heeft besteld, dan dient u Siem de Jong Funsports/Siem.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen. Eventuele onjuistheden van door Siem de Jong Funsports/Siem.nl aan u vermelde gegevens moeten
direct door u aan Siem de Jong Funsports/Siem.nl worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of
onjuistheden van uw gegevens die u aan Siem de Jong Funsports/Siem.nl heeft verstrekt.

2. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Siem de Jong Funsports/Siem.nl zij bij
uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna
te noemen: Voorwaarden) van toepassing.
2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk
schriftelijk door Siem de Jong Funsports/Siem.nl is ingestemd.
3. Door het gebruik van de internetsite van Siem de Jong Funsports/Siem.nl en/of accepteren van een
aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze
Voorwaarden aanvaardt.
4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
5. Alle rechten en uitspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van Siem de Jong Funsports/Siem.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten
behoeve van door Siem de Jong Funsports/Siem.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
6. Siem de Jong Funsports/Siem.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd
te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Siem de Jong
Funsports/Siem.nl. Siem de Jong Funsports/Siem.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Siem de Jong Funsports/Siem.nl dit mede binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van de bestelling. 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen
en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website www.siem.nl of via e-mail
worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Siem de Jong
Funsports/Siem.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto’s en
producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4. Prijzen / Aanbiedingen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en
zijn inclusief omzetbelasting.
2. Alle aanbiedingen van Siem de Jong Funsports/Siem.nl zijn vrijblijvend en Siem de Jong
Funsports/Siem.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
4. Siem de Jong Funsports/Siem.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en
wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs
kan weten dat het een fout betreft, heeft Siem de Jong Funsports/Siem.nl het recht de bestelling te
weigeren.

5. Betaling

1. Bij bestelling via de internetsite kan via iDEAL betaald worden.
2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de
rekening van Siem de Jong Funsports/Siem.nl staat.
3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht
tot betaling geeft.

6. Bijdrage bezorgkosten

Wij verzenden binnen Nederland en Belgie GRATIS

7. Retourzendingen

U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren. Wij streven ernaar
het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten
op uw rekening, mits uw retourzending aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De artikelen moeten ongebruikt zijn.
• De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
• De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden, incl. labels, stickers en andere zaken die er bij
behoren.
• De reden van retourzending dient bij het artikel vermeld te worden.
• Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij
aan dvd’s, gesealde verpakkingen, wax e.d.
• De artikelen dienen altijd in een doos retour gezonden te worden.

Na afloop van de 14-dagen termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.

Retouren dienen ten allen tijde vóór verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres:
bestelling@siem.nl. Bij deze aanmelding dient u het retourformulier als bijlage mee te sturen. Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden. Stuur het product altijd voldoende
gefrankeerd retour naar het volgende adres:

Siem de Jong Funsports/Siem.nl
Buitenwatersloot 351
2614 LD Delft
o.v.v. Retourenafdeling webshop

1. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de
retourzending zijn voor eigen rekening, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
2. Wanneer er na beoordeling door de leverancier of Siem de Jong Funsports/Siem.nl sprake is van een
fabricage- of leveringsfout, zullen de verzendkosten door Siem de Jong Funsports/Siem.nl betaald
worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen.
3. Wij bieden u ook de mogelijkheid uw product(en) bij ons in de winkel te retourneren. Retourneren en/of
ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, aan
onze verkoopmedewerkers kunt overhandigen. Voor retouren in de winkel zijn de voorwaarden zoals
hierboven beschreven van toepassing. Eventuele (reis)kosten gemaakt voor het retourneren in de
winkel zijn ten allen tijde voor eigen rekening. Bij retourneren van een artikel in de winkel ontvangt u
direct het aankoopbedrag terug (exclusief verzendkosten).

8. Omruilen

U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren teneinde het om
te ruilen, mits het aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De artikelen moeten ongebruikt zijn.
• De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
• De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden, incl. labels, stickers en andere zaken die erbij
behoren.
• Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is. Denk hierbij
aan gesealde verpakkingen, wax e.d.
• De artikelen dienen altijd in een doos retour gezonden te worden.

Na afloop van de 14-dagen termijn komt de koop definitief tot stand en vervalt de mogelijkheid tot ruilen.

Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de
retourzending zijn voor eigen rekening.

Ruilen in de winkel
Wij bieden u ook de mogelijkheid de artikelen in de winkel te komen ruilen. Dit is echter alleen mogelijk indien u
het originele aankoopbewijs, zoals bijgesloten in de verzending, aan onze verkoopmedewerkers kunt
overhandigen. Zonder het originele aankoopbewijs kunnen onze verkoopmedewerkers helaas het artikel niet
retour nemen.

Ruilen via retourzending
Het kan gebeuren dat u het verkeerde product hebt besteld. Natuurlijk is het dan mogelijk dit te ruilen. U kunt een
e-mail sturen naar bestelling@siem.nl om te vragen of het product in de gewenste kleur en/of maat voorradig is.

Aan het opnieuw verzenden van uw bestelling zijn echter ook opnieuw verzendkosten verbonden. Siem de Jong
Funsports/Siem.nl zal deze extra transportkosten op de koper verhalen tot een maximum bedrag van E7,95. Voor
het omruilen van ski’s en snowboards is dit een bedrag van maximaal E15,-. Het vervangende artikel wordt u
toegezonden zodra dit bedrag door ons op de rekening ontvangen is. Vermeld bij deze betaling altijd uw
bestelnummer.

9. Levering
1. De door Siem de Jong Funsports/Siem.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding
van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
dusdanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U
bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor
zover dat noodzakelijk is.
2. De levering van producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor
verzending aan u.
3. De koper verplicht zich de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
4. De levertijd is afhankelijk van de door u geselecteerde artikelen. Een deel van ons assortiment is direct
uit ons centraal magazijn leverbaar. Echter vanwege ons zeer breed assortiment kan het zijn dat een
deel van de artikelen uit onze winkel besteld zal moeten worden. Indien het bestelde product voorradig
is streven wij ernaar uw bestelling binnen 7 werkdagen en na ontvangst van betaling naar u op te sturen.
5. Het kan voorkomen dat Siem de Jong Funsports/Siem.nl een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij
brengen u daarvan per e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorgt u er daarom voor dat u bij het
aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeld en dat u dit adres ook regelmatig controleert
op nieuwe berichten. Siem de Jong Funsports/Siem.nl houdt uw bestelling aan. Indien nalevering
uiteindelijk niet meer mogelijk blijkt, krijgt u ook hiervan bericht en komt uw bestelling te vervallen.
6. Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die betaling betrekking
heeft niet tot stand komen omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis
van het herroepingrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen
terugbetaling plaatsvinden.
7. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of
aansprakelijkheid. Siem de Jong Funsports/Siem.nl is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade
of kosten voortvloeiend uit een eventueel laattijdige levering.
8. Afhalen in de winkel. Heeft u een product gezien op onze site en vindt u het toch makkelijker om in de
winkel langs te komen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op om na te vragen of het betreffende
artikel op voorraad is. U kunt dit product (uitgezonderd uitverkoopartikelen) dan maximaal 5 dagen
reserveren.
9. Siem de Jong Funsports/Siem.nl levert op dit moment alleen in Nederland.
10. De bestellingen worden door Siem de Jong Funsports/Siem.nl in samenwerking met GLS en of POST.nl
bij u afgeleverd.
11. Siem de Jong Funsports/Siem.nl verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen.

10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst
aan Siem de Jong Funsports/Siem.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat
reeds op het moment van de aflevering op u over.

11. Elektronische communicatie en bewijs

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten
gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Siem de
Jong Funsports/Siem.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Siem de Jong Funsports/Siem.nl niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Siem de Jong
Funsports/Siem.nl.
De administratie van Siem de Jong Funsports/Siem.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de
uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door
de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Siem de Jong Funsports/Siem.nl in geval
van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te
delen en zulks zonder dat Siem de Jong Funsports/Siem.nl gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet Siem de Jong Funsports/Siem.nl kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in
een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig
moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

13. Afkoelingsperiode

1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf
van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd dvd’s, gesealde
verpakkingen, wax e.d. Alleen wanneer het product in de originele verpakking en in complete,
onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met Siem de Jong Funsports/Siem.nl
aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, het
originele aankoopbewijs, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de
retourzending.
2. Siem de Jong Funsports/Siem.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies
daaronder begrepen- die bij retourzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. De kosten voor het retour zenden van het product zijn voor rekening van de consument koper.
4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt Siem de Jong
Funsports/Siem.nl er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.

14. Garantie

1. Voor door Siem de Jong Funsports/Siem.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze
door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Siem de Jong Funsports/Siem.nl
vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid:
garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar het artikel
wordt gekocht. Overigens is Siem de Jong Funsports/Siem.nl wel verantwoordelijk voor het juist
functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij er ten allen tijde zorg voor dragen dat de
desbetreffende service-instantie zijn werk op een juiste wijze uitvoert.
2. Siem de Jong Funsports/Siem.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
3. Indien Siem de Jong Funsports/Siem.nl om welke reden dan ook gehouden is enige schade te
vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als
normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties
die niet met toestemming van Siem de Jong Funsports/Siem.nl of de fabrikant zijn verricht;
• Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
• Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of
onoordeelkundig gebruik;
• Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
5. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee. 6. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement
vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de
verzendkosten doorberekend aan de klant.
7. De Koper is gehouden Siem de Jong Funsports/Siem.nl te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter
zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Siem de Jong Funsports/Siem.nl zouden kunnen
doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor
rekening van de Koper dienen te komen.
8. Het is mogelijk dat Siem de Jong Funsports/Siem.nl op haar internetsite links opneemt naar andere
internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke sites zijn louter
informatief. Siem de Jong Funsports/Siem.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite
waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

15. Persoonsgegevens

1. Siem de Jong Funsports/Siem.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid.
2. Siem de Jong Funsports/Siem.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen die Siem de Jong
Funsports/Siem.nl of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan een bevoegde
rechter.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Siem de Jong Funsports/Siem.nl zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij:
Siem de Jong Funsports/Siem.nl
Buitenwatersloot 351
2614 LD DELFT

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Siem de Jong Funsports/Siem.nl gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden aan:

Siem de Jong Funsports/Siem.nl
Buitenwatersloot 351
2614 LD DELFT
KvK-nummer: 56378998
BTW-nummer: NL179815568B01
TEL: 015-2618000
Email: Info@siem.nl